";}} ?>

Baza wiedzy

Przygotowanie dokumentacji projektowej w systemie „Zaprojektuj i wybuduj

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod pojęciem „roboty budowlane” należy rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c rzeczonej ustawy lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Oznacza to, że zamówieniami na roboty budowlane są zarówno zamówienia w systemie „Wybuduj”, jak i w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.
więcej

Komunikacja elektroniczna w zamówieniach publicznych

Przepisy dyrektyw Unii Europejskiej odnoszące się do modernizacji procedur udzielania zamówień publicznych, nakazują państwom członkowskim wprowadzenie obowiązkowej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. To jedna z największych zmian z zakresu zamówień publicznych w ostatnich latach. Działanie to ma na celu optymalizację kosztów, odciążenie administracji oraz ułatwienie procesu ubiegania się o dostęp do zamówień publicznych przez wykonawców.
więcej

Pozacenowe kryteria oceny ofert oraz ich wpływ na uczciwą konkurencję

Najkorzystniejsza oferta w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt.
więcej
Napisz do nas wiadomość