XIII Ogólnopolska Konferencja
Zamówień Publicznych

Konferencja warsztatowa z pracą na dokumentach

Uwaga! Podczas konferencji powiemy, jakie obowiązki na zamawiających nałożą nowe restrykcyjne przepisy o ochronie danych osobowych.

16 listopada 2017

Golden Floor Plaza  |  Warszawa

XIII Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych

Największe wyzwania w zamówieniach publicznych
Najczęstsze problemy z praktyki i przygotowania do nowej ustawy - Pzp oraz RODO


2 warsztaty z pracą na dokumentach

weźmiesz udział w dwóch warsztatach, które wyjaśnią krok po kroku, jak prawidłowo przygotować regulamin udzielania zamówień podprogowych i skuteczne odwołanie według nowych przepisów.


Indywidualne konsultacje z ekspertami

każdy z uczestników konferencji będzie miał niepowtarzalną okazję indywidualnej konsultacji w punktach eksperckich, które będą prowadzić największe kancelarie prawne w kraju.


W pełni merytoryczny
program

zagadnienia omawiane podczas konferencji zostały wybrane na bazie konsultacji z praktykami zamówień publicznych i analizy najczęstszych pytań zgłaszanych do ekspertów magazynu „Monitor Zamówień Publicznych”.


13 lat doświadczenia w szkoleniu ekspertów ZP

naszą misją jest dostarczanie praktycznej wiedzy i pomoc w umiejętnym poruszaniu się po skomplikowanych procedurach ZP.


Cenieni
eksperci

wszyscy prelegenci to najwyższej klasy eksperci, których nazwiska stanowią gwarancję merytorycznych, a przy tym interesujących wykładów.


Forum wymiany
doświadczeń

Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych charakteryzuje się szczególną atmosferą sprzyjającą wymianie doświadczeń i zawieraniu kontaktów zawodowych.

Program konferencji:

16 listopada 2017 10.00-17.00

panel 1
Joanna Sauter-Kunach

Gość Honorowy: Joanna Sauter-Kunach, Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych – metody pracy Ministerstwa Rozwoju nad nową ustawą
panel 2
Irena Skubiszak-Kalinowska

Irena Skubiszak-Kalinowska

Kryteria cenowe i pozacenowe w zamówieniach publicznych – analiza problemów
 • Kiedy cena może mieć wagę przekraczającą 60% i przesłanki zastosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert.
 • Jakie błędy popełniają najczęściej zamawiający przy opisywaniu cenowych i pozacenowych kryteriów oceny ofert w SIWZ.
 • Zasady stosowania kryteriów oceny ofert w przypadku dostawy, roboty budowlanej i usługi – podobieństwa i różnice.
 • Kryteria gwarancyjno-serwisowe, terminu realizacji zamówienia, kosztu, jakościowe, społeczne i środowiskowe – jak prawidłowo dobrać, zmierzyć i ocenić pozacenowe kryteria oceny ofert.
 • Procedury wyboru oferty w przypadku równej liczby punktów – omówienie na przykładach orzecznictwa KIO i opinii prawnych.
panel 3
Ewa Wiktorowska

Ewa Wiktorowska

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu – najczęściej popełniane błędy
 • Łączenie potencjałów wykonawców: podwykonawcy, podmioty trzecie i konsorcja – analiza powszechnych naruszeń.
 • Jak wykazać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia danej działalności oraz zdolność zawodową i techniczną – trudne interpretacje.
 • Potwierdzanie zdolności ekonomicznej i finansowej – jak określać minimalny roczny obrót, wskaźnik płynności finansowej, zdolność kredytową oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Warunki udziału a kryteria oceny ofert w robotach budowlanych.
 • Aktualność dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia według orzecznictwa KIO.
panel 4
Arkadiusz Szyszkowski

Arkadiusz Szyszkowski

Zamówienia podprogowe – procedury i dokumentacja
 • Obowiązek publikacyjny, termin składania ofert, opis przedmiotu zamówienia i kryteria oceny ofert w zamówieniach podprogowych – najczęstsze nieprawidłowości wychwycone przez organy kontrolujące.
 • Na co zwrócić uwagę przy tworzeniu regulaminu pracy komisji przetargowej w przypadku zamówień poniżej progów.
 • Czy istnieje obowiązek dokonania podziału zamówienia podprogowego na części – katalog przykładowych wyjaśnień.
 • Metody szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane, usługi lub dostawy w zamówieniach podprogowych oraz przykładowe sposoby dokumentowania ustalenia wartości zamówienia.
 • Zamówienia podprogowe a odwołania – kiedy przysługują.
 • Zamówienia podprogowe a roczny plan udzielania zamówień – najczęstsze problemy.
panel 5
Rafał Cieślak

Rafał Cieślak

Michał Prętnicki

Michał Prętnicki

Maciej Dudek

Maciej Dudek

Prawo zamówień publicznych a inne ustawy – nowe obowiązki zamawiających i wykonawców
 • Żądanie dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu a ochrona danych osobowych w świetle RODO.
 • Próg stosowania ustawy, ogłoszenie w BZP, zmiany umowy, tryby wyboru koncesjonariuszy i klauzule społeczne według znowelizowanej ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi i nowych rozporządzeń.
 • Nowe obowiązki zamawiających w świetle ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Warsztat 1
Rafał Cieślak

Rafał Cieślak

Arkadiusz Szyszkowski

Arkadiusz Szyszkowski

Jak krok po kroku opracować dobry regulamin udzielania zamówień podprogowych (poniżej 30 000 euro)

Wraz z prelegentem przeanalizują Państwo wytyczne UZP i przygotują wzorcowy regulamin. Podczas warsztatów prelegent omówi:

 • Na co zwrócić uwagę przy konstruowaniu regulaminu.
 • Jak skonstruować przepisy dotyczące upowszechniania informacji o postępowaniu.
 • Ramowe zapisy odnośnie sposobów komunikowania się z wykonawcami, zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, wyboru oferty najkorzystniejszej i publikowania informacji o udzieleniu zamówienia.
 • Przykładowe zapisy wyłączające stosowanie regulaminu.
 • Jakie postanowienia należy zawrzeć w regulaminie, by można go było zastosować do innych zamówień wyłączonych ze stosowania Pzp.
Warsztat 2
Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

Grzegorz Mazurek

Grzegorz Mazurek

Jak przygotować skuteczne odwołanie w postępowaniu powyżej i poniżej progów unijnych

Pod okiem prowadzącego przeanalizują Państwo zmienione zasady przygotowania odwołania i opracują jego wzorcowy schemat. Podczas warsztatów prowadzący poruszy zagadnienia:

 • Kiedy można wnieść odwołanie – katalog podstaw odwoławczych, sposób liczenia terminów, forma papierowa i elektroniczna odwołania.
 • Jakie błędy najczęściej popełniają odwołujący – analiza na przykładach.
 • Wzorcowe zapisy odwołania na czynność opisu przedmiotu zamówienia.
 • Jakie zapisy należy zawrzeć w odwołaniu dotyczącym wyboru oferty najkorzystniejszej.
 • Nowe procedury częściowego uwzględnienia odwołania.

Dzięki udziałowi w konferencji będziesz wiedział jak:

 • prawidłowo dobrać, zmierzyć i ocenić pozacenowe kryteria oceny ofert w przypadku dostaw, robót budowlanych i usług,
 • wykazać zdolność zawodową, techniczną, ekonomiczną i finansową oraz dokumentować spełnianie warunków udziału w postępowaniu w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich,
 • prowadzić zamówienia publiczne poniżej progów i przygotować prawidłowo wymaganą dokumentację: OPZ, regulamin pracy komisji przetargowej, regulamin udzielania zamówień podprogowych, instrukcje i protokoły,
 • wywiązać się z nowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych nałożonych RODO oraz wypełniać zadania zgodnie z wytycznymi znowelizowanej ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi i ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 • skutecznie się odwołać według nowych wytycznych w postępowaniu powyżej i poniżej progów unijnych.

Kto będzie wykładał?

Elżbieta Cierlica

ekspert zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, redaktor naczelna miesięcznika „Monitor Zamówień Publicznych”.

Rafał Cieślak

radca prawny, zajmuje się zagadnieniami partnerstwa publiczno-prywatnego, funduszy europejskich, pomocy publicznej oraz działalności gospodarczej podmiotów publicznych. Jest autorem licznych publikacji z tego zakresu. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim, występuje na konferencjach i szkoleniach.

Andrzela Gawrońska-Baran

prowadzi kancelarię radcy prawnego specjalizującą się w zamówieniach publicznych, były wiceprezes UZP i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich.

Grzegorz Mazurek

posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi o charakterze sądowym; były wiceprezes Krajowej Izby odwoławczej (lata 2007 – 2009), a także arbiter Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (lata 2004-2007), prowadzi kancelarię prawną, służąc profesjonalnym doradztwem.

Michał Prętnicki

specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu audytów dotyczących regulaminów udzielania zamówień publicznych, reprezentant wykonawców w sporach toczących się przed KIO, doradca w negocjowaniu kontraktów oraz zabezpieczaniu wierzytelności.

Irena Skubiszak-Kalinowska

została wyróżniona w prestiżowym rankingu indywidualnych prawników Chambers Global 2016 jako jeden z najlepszych specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych w Polsce. Jest uznanym wykładowcą akademickim, współautorem komentarza do ustawy Pzp, autorem komentarza do ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz kilkuset publikacji.

Arkadiusz Szyszkowski

prawnik, b. pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, autor licznych publikacji na temat zamówień publicznych, w tym komentarzy do ustawy Pzp, obecnie pracownik administracji centralnej.

Ewa Wiktorowska

wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych, były trener zamówień publicznych i arbiter z listy Prezesa UZP, członek założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Pzp, autorka licznych publikacji.

Maciej Dudek

Maciej Dudek

specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej, w szczególności w obszarze prawa autorskiego, prawa reklamy. Posiada doświadczenie w zakresie prawa nowych technologii (kontrakty IT, prawo telekomunikacyjne), a także w obszarze ochrony danych osobowych.

Joanna Sauter-Kunach

Gość honorowy

Joanna Sauter-Kunach

dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju, radca prawny, koordynator zespołu do opracowania ustawy regulującej zamówienia publiczne powołanego zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Zastanawiasz się, czy przyjechać na XIII Ogólnopolską Konferencję Zamówień Publicznych?

Sprawdź nas!

Obejrzyj film z poprzedniej edycji

Pakiet uczestnika zawiera:

prestiżowy certyfikat – każdy uczestnik konferencji otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu

indywidualne konsultacje – w trakcie warsztatów każdy z Państwa będzie mógł zasięgnąć porady u największych ekspertów w dziedzinie prawa zamówień publicznych

materiały konferencyjne – z praktycznymi interpretacjami problematycznych przepisów Pzp, które będą nieodzowną pomocą w wywiązaniu się z codziennych obowiązków

prezentacje wykładowców – z wytycznymi na temat poruszanych podczas konferencji zagadnień (zostaną wysłane uczestnikom po konferencji)

20% zniżkę na zakup publikacji merytorycznych w czasie konferencji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Cena promocyjna: 599 zł netto

Cena standardowa: 699 zł netto (859,77 zł brutto)

Pozostało promocyjnych miejsc na konferencje:
/50

Jak skorzystać z promocji?

Wpisz kod rabatowy "konferencja100"

Lokalizacja:

Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa

Najczęściej zadawane pytania:

Aby zapisać się na konferencję, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konferencja-zp.pl w zakładce „Weź udział”. W przypadku problemów prosimy wysłać wiadomość e-mail pod adres BOK@forum-media.pl z informacją o chęci wzięcia udziału w konferencji.
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego automatycznie generuje się potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, jeśli takie potwierdzenie nie pojawi się, to prosimy o kontakt mailowy z Biurem Obsługi Klienta (BOK@forum-media.pl) i zgłoszenie problemu.
Przed konferencją wysyłana jest do uczestników faktura proforma, którą można opłacić, ale nie jest to wymagane do udziału w konferencji. Kolejna faktura wysyłana jest po konferencji. Uczestnicy, którzy nie opłacili proformy, są zobowiązani do opłacenia faktury wysłanej po konferencji.
Za udział w konferencji można zapłacić na podstawie faktury proformy przed rozpoczęciem konferencji lub faktury VAT wysyłanej do uczestników po konferencji. Opłacenie proformy nie jest warunkiem koniecznym do udziału w konferencji.
Wszelkie zmiany dotyczące danych podanych do faktury należy wysłać drogą mailową pod adres BOK@forum-media.pl. Zmiany zostaną wprowadzone w ciągu 48 h.
Uczestnik ma prawo zrezygnować z konferencji w terminie do 30 dni przed datą konferencji. Osoba, która zapisała się na konferencję i nie zrezygnowała z udziału w terminie do 30 dni przed datą konferencji, zostanie obciążona kosztami uczestnictwa, nawet jeśli nie wzięła udziału w wydarzeniu niezależnie od przyczyn, dla których nie dotarła na konferencję. Uczestnik, który nie wziął udziału w konferencji, otrzyma drukowane materiały konferencyjne oraz prezentacje multimedialne, na których udostępnienie zgodzi się prelegent.
Aby zmienić dane uczestnika konferencji, należy wysłać wiadomość mailową pod adres BOK@forum-media.pl. W wiadomości proszę podać dane, jakie mają zostać zmienione, oraz numer klienta lub nazwę podmiotu zgłaszającego.
Dokładna informacja o tym, jak dojechać na miejsce konferencji, zostanie wysłana dwa tygodnie przed terminem konferencji pod adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.00, prosimy o przybycie 15 min wcześniej i zarejestrowanie się w recepcji. Konferencja planowo zakończy się o godzinie 17.00, jednak informujemy, że wydarzenie może się przedłużyć, w szczególności w sytuacji wzmożonej dyskusji uczestników konferencji.
Każdy uczestnik otrzyma materiały składające się z drukowanych materiałów merytorycznych oraz prezentacji multimedialnych. Zapewniamy również długopis i notatnik. Po zakończeniu konferencji każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu.


KONTAKT

Potrzebujesz szczegółowych informacji?
Aby skontaktować się z nami, wypełnij poniższy formularz:

 


 

Wiadomość*:

Pytania merytoryczne:

Marlena Fiedorow

marlena.fiedorow@forum-media.pl
Tel. 61 66 83 105

Pytania dotyczące faktur i rozliczeń:

Tel. 61 66 55 774

Organizator:

Patronat merytoryczny

lsw szukio


Patronat medialny