996
Shares


Ramowy czas trwania Kongresu: 10:00 - 17:00

Rejestracja uczestników Kongresu: 9:00

Organizator: Monitor Zamówień Publicznych

XII Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych

Praktyczne interpretacje problematycznych przepisów w nowym Prawie zamówień publicznych

- in-house, umowy i klauzule, orzecznictwo KIO

Jedyna konferencja warsztatowa dla zamawiających i wykonawców z pracą na dokumentach


Dlaczego musisz wziąć udział w konferencji?

Najwięksi eksperci wezmą na warsztat nieprecyzyjne procedury nowego Pzp, które są główną przyczyną  błędów postępowania i na przykładach z praktyki pokażą,  jak należy przygotować dokumentację, aby uniknąć konsekwencji prawnych i finansowych.

Weźmiesz udział w dwóch praktycznych warsztatach wyjaśniających kontrowersje wokół zamówień in-house i przygotowywania umów oraz klauzul,  podczas których krok po kroku poznasz nałożone na zamawiających i wykonawców obowiązki.

Poznasz najnowsze orzecznictwo KIO dotyczące kluczowych regulacji – udostępniania zasobów innego podmiotu, szacowania wartości zamówienia, pozacenowych kryteriów oceny ofert, weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Każdy z uczestników konferencji będzie miał niepowtarzalną okazję indywidualnej konsultacji  w punktach eksperckich, które będą prowadzić największe kancelarie prawne.

Gwarantujemy wysoką jakość wiedzy – konferencję organizuje czasopismo „Monitor Zamówień Publicznych”, a naszymi prelegentami są autorzy komentarzy do ustawy, cenieni konsultanci z dziedziny zamówień publicznych, eksperci z kancelarii prawnych.Dzięki konferencji będziesz wiedział, jak:

 • prawidłowo ustalać wartość zamówienia  oraz szacować wysokość zamówienia w wypadku składania ofert częściowych i zamówień poniżej 30 000 euro,
 • zgodnie z przepisami  dokumentować postępowanie o zamówienie publiczne, stosować kryterium ceny, procedurę odwróconą i terminy składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • analizować i oceniać oferty, wzywać do wyjaśnień i uzupełniać dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 • prawidłowo prowadzić postępowanie zamówienia in-house dotyczące gospodarki odpadami,
 • wyegzekwować solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wypadku konsorcjum,
 • przygotowywać i modyfikować umowy w wypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych oraz w zamówieniach podprogowych,
 • konstruować klauzule społeczne, by wyegzekwować  zatrudnienie osób defaworyzowanych, oraz klauzule aneksowe, w których należy uwzględnić zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy czy terminu realizacji zamówienia.

Program konferencji:

Panel 1.

Urząd Zamówień Publicznych – nowelizacja Prawa zamówień publicznych – kierunek regulacji w 2017 r.

Panel 2.

Udzielanie zamówień publicznych – najczęstsze problemy po nowelizacji ustawy

Panel 3.

Wydatkowanie środków publicznych w gminach – trudne interpretacje Pzp

Panel 4.

Kwestie sporne w Pzp na podstawie orzecznictwa KIO i sądów

Warsztat I

Procedury przygotowywania umów i klauzul w praktyce

Warsztat II

Zamówienia in-house w gospodarce komunalnej

Prelegenci

ELŻBIETA CIERLICA
Ekspert zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, redaktor naczelna miesięcznika „Monitor Zamówień Publicznych”.

RAFAŁ CIEŚLAK
Radca prawny, zajmuje się zagadnieniami partnerstwa publiczno-prywatnego, funduszy europejskich, pomocy publicznej oraz działalności gospodarczej podmiotów publicznych. Jest autorem licznych publikacji z tego zakresu. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim, występuje na konferencjach i szkoleniach.

WŁODZIMIERZ DZIERŻANOWSKI
Doktor nauk prawnych, w latach 2002–2005 wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych odpowiedzialny za orzecznictwo, zagadnienia prawne i legislacyjne, integrację z Unią Europejską, realizację międzynarodowych programów szkoleniowych i doradczych. Współautor programów wsparcia przedsiębiorców w rynku zamówień publicznych.

ANDRZELA GAWROŃSKA-BARAN
Prowadzi kancelarię radcy prawnego specjalizującą się w zamówieniach publicznych. Były wiceprezes UZP i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002 – 2008), w latach 2010 – 2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich.

WOJCIECH PIÓRKOWSKI
Radca prawny z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło & Topolewski SKA, specjalizujący się w praktycznym stosowaniu Prawa zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej projektów współfinansowanych ze środków UE, zagadnień dotyczących pomocy publicznej oraz zastępstwa procesowego przed KIO i sądami powszechnymi. Jest nauczycielem akademickim i wykładowcą, a także autorem licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek komisji ds. doskonalenia zawodowego, wydawnictw i nauki przy OIRP w Poznaniu oraz jej przedstawiciel w Krajowej Izbie Radców Prawnych.

ARKADIUSZ SZYSZKOWSKI
Prawnik, b. pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, autor licznych publikacji na temat zamówień publicznych, w tym komentarzy do ustawy Pzp, obecnie pracownik administracji centralnej.

MICHAŁ PRĘTNICKI
Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu audytów dotyczących regulaminów udzielania zamówień publicznych, reprezentant wykonawców w sporach toczących się przed KIO, doradca w negocjowaniu kontraktów oraz zabezpieczaniu wierzytelności.

GRZEGORZ MAZUREK
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi o charakterze sądowym. Były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej (lata 2007 – 2009), a także arbiter prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (lata 2004 – 2007), prowadzi kancelarię prawną, służąc profesjonalnym doradztwem.

Zapisz się

Termin i lokalizacja:

Warszawa, 6 kwietnia 2017
Hotel Łazienkowski ***
ul. 29 Listopada 3b
00-465 Warszawa

Cena uczestnictwa:

699 zł + VAT/osobę (859,77 zł brutto)

Pakiet uczestnika zawiera

 • Uczestnictwo we wszystkich panelach i warsztatach
 • Lunch, poczęstunek i przerwy kawowe
 • Merytoryczne materiały konferencyjne
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Konferencji

Udział w KONFERENCJIZarezerwuj miejsce dla:


Dane zamawiającego:

Imię
Nazwisko
Email
Stanowisko

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Firma / Instytucja

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Adres
Miejscowość
-
Telefon
Telefon dodatkowy
Fax
NIP

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Uwagi

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13 w celach marketingowych. FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowej przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Oświadczam, że zawieram umowę kupna w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Wysłane zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sprzedaży FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. Warunki uczestnictwaKontakt

Aby skontaktować się z nami wypełnij poniższy formularz:

 


 

Wiadomość*:

kwestie merytoryczne:

Marlena Fiedorow
Brand Manager
tel. 61 66 83 105
marlena.fiedorow@forum-media.pl

faktury:

tel. 61 66 55 774
WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do Forum Media Polska Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia.
 2. W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji.
 3. Podstawę płatności za konferencję stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma wysyłana do Zamawiającego przed terminem konferencji.
 4. W przypadku zgłoszenia z jednej firmy:
  • 3 osób - organizator udzieli 10% rabatu,
  • 4 osób - organizator udzieli 15% rabatu,
  • 5 osób - organizator udzieli 20% rabatu,
  • powyżej 5 osób - możliwa jest indywidualna negocjacja cen uczestnictwa.
  Rabaty za zgłoszenia mnogie udzielane są od ceny podstawowej konferencji i nie łączą się z innymi rabatami.
 5. Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 83 105 lub marlena.fiedorow@forum-media.pl w sprawach dotyczących faktur: tel. 61 66 55 774
 6. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.
 7. W terminie 7 dni po terminie szkolenia Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
 8. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora).
 9. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 10. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji i nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 11. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania konferencji, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty konferencji.
 12. Składając zamówienie na szkolenie lub konferencje po terminie możliwej rezygnacji (w przypadku szkolenia 14 dni przed terminem, w przypadku konferencji 30 dni przed terminem, w którym ma się odbyć) i braku uczestnictwa w wydarzeniu, Organizatorowi przysługuje opłata za szkolenie/ konferencje w pełnej wysokości.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu konferencji w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.


Organizator:
Patronat medialny:


         


Patronat merytoryczny:                                         


Sponsorzy: